Added by on 2012-11-12

zakonПравниот тим Центарот за Развој на Медиуми ја подготви Анализата на предлог-Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, врз основа на верзијата на Законот за граѓанска одговорност на клевета објавен на веб страницата на Собранието на Република Македонија.

При оценување на квалитетот на законот се користени принципи, стандарди и норми опишани во главата “основи начела и принципи“ во овој закон. Текстот има форма на општа анализа и анализа на конкретни членови со препораки за нивно подобрување.

Центарот за Развој на Медиуми ги повикува сите актери во процесот на изработка и донесување на законот да пристапат со крајна сериозност кон препораките затоа што потфрлање во имплементацијата на дел од препораките ќе доведе до сериозно загрозување на слободата на изразување.

Целиот текст на анализата е приложен кон оваа статија.

Експертиза Клевета и навреда