Added by on 2014-02-24

AVMSD  Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги на Европската Унија ги регулира аудиовизуелните медиумски услуги, вклучувајќи ги и телевизијата и услугите на интернет. Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги ги покрива сите услуги што нудат аудиовизуелни содржини, без разлика која технологија се користи за пренесување на содржините. Правилата важат подеднакво без оглед дали гледате вести или друга аудиовизуелна содржина на ТВ, на интернет или на вашиот мобилен телефон. Директивата 2010/13/ЕУ на Европскиот Парламент и на Советот, усвоена на 10 Март 2010 година, е донесена за усогласување на одредени одредби утврдени со закон, регулативи или административна мерки во државите членки на ЕУ поврзани со регулацијата на аудиовизуелните медиумски услуги (и ја заменува Директивата 98/552/ЕЕЗ). Повеќе за Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги прочитајте на овој линк. Директивата е приложена кон оваа статија како PDF документ. AVMS DIRECTIVE