Added by on 2017-12-05

Центарот за развој на медиуми достави свои коментари и на актуелната верзија на Нацрт-законот за измени и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,  преку Електронскиот национален регистар на прописи – ЕНЕР.

Коментарите, кои се дополнета верзија на веќе подготвените коментари за претходните верзии од нацртот (од март 2016 и од септември 2017 година), се приложени кон оваа статија.

Коментари на предлог-закон за измени и дополнувања на ЗАВМУ