monitoring

Monitoring of Implementation of Media Legislation – Third Quarterly Report for 2015

The Media Development Centre (MDC), under the programme for monitoring of the implementation of the Law on Audio and Audiovisual Media Services (LAAVMS) and the Law on Media (LM), monitored the work of the Agency for ...

Report No. 6 Monitoring of defamation action cases

In addition to providing legal aid to journalists, Media Development Center (MDC) continuously monitors all defamation action cases where journalists, editors and media are involved. In the second quarter of 2015 (...

АВМУ во 2015 ќе потроши повеќе од 2 милиони евра за нов деловен објект и за мебел

Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), во периодот октомври - декември  2014 година, следејќи ја примената на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) и Законот за медиуми (ЗМ), ја набљудуваше работата ...