УСАИД

Име на УСАИД програма: Програма за зајакнување на независните медиуми во Македонија
Име на проектот спроведен од ЦРМ: Проект за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера

Период на реализација на проектот: 19ти ноември 2012 – 19 ноември 2015
Предвиден буџет (проектен век): 488 268 УСД

Краток опис на проектот
Овој проект предвидува интервенции во две области:

  • Правна програма и реформи во законодавството
  • Професионализација на нови медиуми

Цели на проектот:

    • Законодавство кое гарантира слобода на изразување во согласност со меѓународните стандарди и овозможува постоење на оддржлива медиумска заедница
    • Новите медиуми како одржливи и професионални медиуми
    • Вклучување на новинарите и невладините организации во јавни дебати и проверка на квалитетот на правната рамка во земјата.

Овие цели ќе се постигнат преку екпертиза, изстражување, застапување, набљудување, дебатирање и вмрежување на различни засегнати страни.
Сите подготвени документи од овој проект може да се најдат на веб страната на ЦРМ.